Voorwaarden

  Plaatsingsvoorwaarden:

  1. De verkoper zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege het dier veroorzaakte schade of kosten.
  2. De van gemeentewegen geheven belastingen met betrekking tot het dier is voor rekening van de koper. De koper is zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte inzake bedoelde belastingen.
  3. Verkoper of specifiek door haar daartoe aangewezen personen zijn te allen tijden en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de in de overeenkomst gestelde voorwaarden en bedingingen.
  4. De overeenkomst van koop en verkoop zal zonder rechterlijke tussenkomst van rechtswege ontbonden zijn indien:
  • koper het in de overeenkomst omschreven dier aan derden verkoopt of op andere wijze tegen vergoeding overdraagt; óf
  • koper met het in de overeenkomst omschreven dier gaat fokken; óf
  • koper het in de overeenkomst omschreven dier geen goede verzorging, onvoldoende vrijheid van beweging, inadequate voeding en huisvesting biedt, één en ander ter uitsluitende beoordeling van de verkoper; óf
  • koper het in de overeenkomst omschreven dier zonder medische indicatie opgesteld door een bevoegd dierenarts ter euthanasie aanbiedt, zonder verkoper hiervan (alvorens de euthanasie plaats heeft gevonden) op de hoogte te stellen, zodat laatstgenoemde bedoelde euthanasie nog kan voorkomen.
  5. Indien ontbinding op grond van één van de in artikel vier vermelde voorwaarden plaatsvindt, heeft verkoper het recht het dier (zonder voorafgaande opzegging) op te eisen bij koper of bij enig ander persoon, en het dier onder zijn hoede te nemen.
  6. In geval van ontbinding op grond van één van de in artikel vier vermelde voorwaarden, is verkoper niet verplicht tot terugstorting van het aankoopbedrag.
  7. De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten van de overeenkomst blijkt en waarvan de verkoper redelijkerwijs van op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, is beperkt tot de verplichting van terugname van het dier en restitutie van de verkoopsom.
  8. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijze niet van op de hoogte had kunnen of behoren te zijn.
  9. Eventuele kosten welke de koper door toedoen van de in artikel 7 of 8 van deze voorwaarden genoemde gebreken heeft gemaakt of gaat maken, zonder voorafgaande toestemming van de verkoper, zijn voor rekening van de koper, behoudens het in artikel 10 van deze voorwaarden gestelde.
  10. Dieren die binnen veertien dagen na ondertekening van de overeenkomst een bij het sluiten van de overeenkomst onbekend gebrek vertonen kunnen door de koper, na voorafgaande toestemming van de verkoper, kosteloos ter behandeling aangeboden worden aan een door de verkoper aan te wijzen dierenarts.
  11. Dieren die binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst retour worden gebracht, worden door het asiel direct opgenomen maar geven geen recht op teruggave van de aankoopsom.
    Na deze veertien dagen kunnen dieren binnen een half jaar na aankoopdatum kosteloos worden geretourneerd, met inachtneming van de afstandsprocedure, mits het dier een vaccinatie heeft die nog minimaal twee maanden geldig is. In geval van ongeldige vaccinatie zullen de kosten voor hervaccinatie in rekening gebracht worden.
    Voor dieren die na de bovengenoemde datum retour worden gebracht, geldt de afstandsprocedure en wordt het volledige bedrag voor afstand en eventuele vaccinatiekosten in rekening gebracht.

  Pensionvoorwaarden

  1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
    a. Het pension: Stichting Dierencentrum Achterhoek.
    b. De pensionhouder: De vertegenwoordiger van het dierenpension.
    c. De eigenaar: De eigenaar van het in het pension onder te brengen dier of diens gemachtigde.
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het pension aangegane pensionovereenkomsten.
  3. De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar dier in het pension volmacht aan de pensionhouder, die deze volmacht aanneemt, om (gedurende het verblijf van het dier in het pension van de pensionhouder) als een goed pensionhouder te handelen. Bij eventuele medische verwikkelingen zal de pensionhouder in overleg met de aan het pension verbonden dierenarts besluiten over eventuele behandeling van het dier.
  4. Partijen komen overeen dat de pensionhouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de pensionhouder.
  5. Betaling:
    a. De eigenaar is gehouden de in de pensionovereenkomst vastgelegde pensionprijs bij het brengen van het dier te betalen aan de pensionhouder of aan één van diens medewerkers.
    b. Wordt het dier eerder opgehaald dan na ommekomst van de afgesproken periode, en zijn de totale kosten minder dan het bij het brengen van het dier betaalde bedrag, dan zal het teveel betaalde aan de eigenaar niet worden gerestitueerd, tenzij anders is overeengekomen met de pensionhouder.
    c. De eigenaar is de hiervoor genoemde pensionkosten, kosten van eventuele medische behandeling(en) of inenting(en) van het dier en de eventuele tatoeage- en/of chipkosten verschuldigd aan de pensionhouder. Voor zover deze bedragen niet kunnen worden voldaan uit de hiervoor omschreven vooruitbetaling, zal het restant van de verschuldigde pensionkosten voldaan moeten worden bij het afhalen van het dier, tenzij anders is overeengekomen met de pensionhouder.
    d. 1. Bij niet-betaling van de hiervoor omschreven kosten, welke ten laste komen van de eigenaar (ook indien vooruitbetaling niet meer toereikend is voor de betaling van deze kosten), zal de pensionhouder de eigenaar één maal schriftelijk (bij brief met ontvangstbevestiging) aanmanen tot betaling van het achterstallige bedrag.
      2. De aanmaning geschiedt aan het laatst bij de pensionhouder bekende verblijfsadres van de eigenaar. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de pensionhouder op de hoogte is van het juiste adres van de eigenaar.
      3. Indien binnen 14 dagen nadat de pensionhouder de ontvangstbevestiging heeft terugontvangen, geen betaling door de eigenaar is ontvangen, draagt de eigenaar (reeds nu voor alsdan) het in de overeenkomst omschreven dier onvoorwaardelijk in eigendom over aan de pensionhouder, die na ommekomst van de hiervoor bedoelde veertiende dag enig en alleen eigenaar is geworden van het dier. De pensionhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.
      4. Bij een tweede of verdere opvolgende overschrijding van de betalingstermijn door de eigenaar, is aanmaning door de pensionhouder, zoals hiervoor omschreven, niet meer noodzakelijk. Indien de eigenaar (na aanmaning bij de eerste keer, zoals hiervoor bedoeld) voor een tweede maal de hiervoor omschreven betalingstermijn zou overschrijden met een termijn van 14 dagen of meer, wordt het in de overeenkomst omschreven dier (zonder dat enige verdere aanmaning is vereist) reeds nu voor alsdan door de eigenaar onvoorwaardelijk aan de pensionhouder in eigendom overgedragen, welke eigendomsoverdracht de pensionhouder ook in dat geval van de eigenaar aanvaardt.
    e. Voor de reservering van een plaats in het pension kan door het pension reserveringskosten berekend worden aan de eigenaar.
  6. Het afhalen van het dier
    1. Het dier zal worden afgehaald door de eigenaar op de tussen de eigenaar en de pensionhouder overeengekomen ophaaldatum. De pensionovereenkomst zal beëindigd zijn vanaf het moment van ophalen van het dier.
    2. Indien de eigenaar het dier niet bij de pensionhouder heeft opgehaald na het verstrijken van de overeengekomen pensiontermijn vindt aanmaning plaats zoals hiervoor in artikel 5 lid 4 van deze overeenkomst is omschreven. Indien de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning in gebreke blijft met het ophalen van het dier, vindt eigendomsoverdracht van het dier door de eigenaar aan de pensionhouder plaats, zoals hiervoor in artikel 5 breder is omschreven. De pensionhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.
  7. Annulering:
    1. Annulering van de reservering is mogelijk tot veertien dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opvangperiode.
    2. Indien de eigenaar niet eerder dan veertien dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opvangperiode annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de pensionkosten voor de overeengekomen periode.
    3. In de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen is geen restitutie van de eventueel berekende reserveringskosten mogelijk.

  Afstandsvoorwaarden:

  1. Het aannemen van afstandsdieren is een additionele dienst van het Dierencentrum Achterhoek (verder in deze voorwaarden genoemd DCA) en valt buiten de (wettelijke) primaire taak van het DCA. Daarom is het doen van afstand uitsluitend mogelijk naar besluit van het DCA.
  2. Het DCA verklaart volledige inzet te geven tot het herplaatsen van het huisdier, het dier naar behoren te verzorgen en huisvesten en indien nodig veterinaire zorg te verlenen dan wel heropvoeding te geven.
  3. Wachtlijst. Het DCA hanteert in tijden van piekdrukte een wachtlijst. Dat betekent dat het doen van afstand uitsluitend op aangeven van het DCA kan plaatsvinden.
  4. Met het doen van afstand van een huisdier verklaart u:
  1. Eigenaar van het betreffende dier, dan wel namens de eigenaar tekenbevoegd te zijn.
  2. Alle aanspraken en rechten op het huisdier over te dragen aan het DCA. Dit houdt in dat met het ondertekenen van de overeenkomst u geen inspraak meer heeft in enige beslissing omtrent het betreffende huisdier.
  3. Op generlei wijze aanspraak meer te maken op (het eigendom van) het dier
  4. Akkoord te gaan met deze voorwaarden
  5. Akkoord te gaan met de kosten gepaard gaand met het doen van afstand
  5. Overdracht zaken
  1. Vaccinatie bewijs (indien voorhanden)
  2. Stamboom (indien van toepassing)
  3. Patiëntendossier van de eigen dierenarts.
  6. Additionele eisen.
  1. Indien de reden van afstand van medische aard is, zal het DCA verlangen onderzoek te laten verrichten door een dierenarts, aangewezen door het DCA.
  2. Indien de reden van afstand gedragsgerelateerd is kan het DCA verlangen een gedragsrapport op te laten te stellen door een door het DCA aangewezen gedragsdeskundige.
  3. N.B.: behoort het dier tot de categorie HR (Hoog Risico) honden, dan is een gedragsrapport zoals bedoeld onder 6.b altijd veprlicht.
  7. Weigering opname van een huisdier. Huisdieren die aan een van onderstaande criteria voldoen kunnen worden geweigerd:
  1. Dieren met een infectieuze ziekte, totdat aantoonbaar is bewezen dat zij genezen en niet langer infectieus zijn.
  2. Dieren met een chronische dan wel acute lichamelijke aandoening met een slechte prognose [zie artikel 6.a].
  3. Dieren die een naar oordeel van de door het DCA aangewezen gedragsdeskundige [zie artikel 6.b] een onbehandelbaar gedragsprobleem hebben, dan wel door dit probleem een potentieel gevaar opleveren voor medewerkers van het DCA dan wel toekomstige eigenaren.
  8. Kosten gepaard met het doen van afstand:
  1. Vergoeding van de kosten voor het doen van afstand (zie de prijslijst op onze website)
  2. Vergoeding voor het chippen (identificeren) van het dier, mocht dit niet gedaan zijn
  3. Vergoeding voor het (her-) vaccineren van het dier, mocht de vaccinatie niet meer geldig zijn, dan wel binnen 2 maanden verlopen
  4. Vergoeding voor de worm- en vlobehandeling
  5. In het geval van katten een bewijs van neutralisatie dan wel vergoeding van de kosten voor de ingreep.
  6. Vergoeding voor behandeling van eventuele ziekten/ lichamelijke klachten
  7. Vergoeding voor behandeling van eventuele gedragsproblemen.
  8. Bij chronische lichamelijke afwijkingen zal er in overleg met degene die afstand doet een afspraak worden gemaakt over de periode waarover kosten worden gevraagd.
  9. behoudens de onder a. en f. vermelde kosten staat het degene die afstand doet vrij deze zaken te laten verhelpen door een andere instantie dan het DCA. Bij het doen van afstand dient het bewijs hiervoor overlegd te kunnen worden.