Privacyverklaring

Privacy verklaring

Uw privacy is van groot belang voor u, maar ook voor het Dierencentrum Achterhoek (DCA). Op deze pagina leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen en wat er mee gedaan wordt.

Uitermate belangrijk is te weten dat behalve uw NAW gegevens (zie verderop) voor de chipregistratie, wij geen van de gegevens doorgegeven of verkopen aan derden.

Het Dierencentrum Achterhoek (DCA) vraagt u op verschillende momenten om gegevens. Door gebruik van de website en als u bij ons en de dieren op bezoek komt.


Stichting Dierencentrum Achterhoek
Edisonstraat 54
7006 RE Doetinchem
0314 - 324 854
www.dierencentrumachterhoek.nl
info@dierencentrumachterhoek.nl
facebook.com/DCAchterhoek

 

Gegevens verzameld via de website
De website maakt gebruik van cookies ten behoeven van analyse: hoe vaak wordt onze website bezocht, hoe lang en welke pagina's bezoeken de gebruikers. Hoewel er onderscheid wordt gemaakt tussen de ip-adressen die zich melden bij onze website, worden deze niet langer dan noodzakelijk opgeslagen. De analyse is in handen van Google (zie voor verdere informatie het hoofdstuk Google).

Bij het doen van een eenmalige donatie via de iDeal mogelijkheden op de website wordt door het DCA alleen uw email adres bijgehouden, mits u dat invult. De verdere verwerking van de IDeal mogelijkheid verloopt via Mollie (de provider), uw bank en onze bank.

Mocht u donateur worden of zijn, dan houden wij de volgende gegevens bij zolang u donateur wenst te blijven:

 • Uw naam, initialen, adres, postcode en woonplaats.
 • Uw wordt om uw aanhef gevraagd (Dhr, Mw, of fam.).
 • Uw telefoonnummer, emailadres en natuurlijk bankrekening (IBAN) en de tenaamstelling hiervan.

Ook bij het sturen van een bericht via de contactpagina van het DCA stuurt u uw email adres en naam naar ons toe.

Bijzondere en gevoelige gegevens

DCA verzamelt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Het is ook niet de intentie dit te doen. Ook persoonsgegevens van websitebezoekers jonger dan 16 jaar worden zonder toestemming van ouders of voogd, worden niet verzameld. Het is echter niet mogelijk de leeftijd van websitebezoekers te controleren. Mocht u van mening zijn dat dit wel gebeurd is, stuur dan een mail naar info@dierencentrumachterhoek.nl en wij zullen de gegevens verwijderen.

Google

DCA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan DCA te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DCA heeft hier geen invloed op.

DCA heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten, al dan niet van Google.

Facebook

Als u het DCA volgt op facebook dan gelden de privacy instellingen van uw persoonlijke facebook pagina (klik hier om de help pagina van facebook over privacy instellingen te bekijken). DCA maakt alleen gebruik van facebook om u op de hoogte te brengen en te houden van de eigen activiteiten. Er worden geen profielen opgesteld of andere vormen van statistiek losgelaten, behalve de statistieken die facebook genereert. DCA geeft geen gegevens van facebook uit handen.


Uw gegevens die verzameld worden in uiteenlopende situatie

Als u uw gevonden huisdier weer ophaalt, een huisdier aanschaft bij DCA, een huisdier in pension geeft bij DCA of een huisdier afstaat aan DCA:

Uw NAW gegevens: Naam, initialen en titel, adres, woonplaats, telefoonnummer en email adres.

In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat ook het paspoort nummer of nummer van rijbewijs wordt genoteerd. Dit gebeurt alleen als blijkt dat degene die het dier bij ons brengt of ophaalt niet de houder (baas) van het dier is.


Hoelang worden de gegevens bewaard?

Bij alle (financiële) transacties worden de gegevens bewaard gedurende een periode van ten hoogste zeven jaar. Dit is een vereiste van de belastingdienst.

Als u een huisdier heeft gevonden en bij ons brengt of laat brengen, dan bewaren wij de gegevens gedurende drie jaar.

Er is geen termijn waarop de gegevens uit ons huisdierregistratie programma worden verwijderd.

Donateursgegevens blijven zolang u donateur wenst te zijn.

Waar worden uw gegevens door DCA voor gebruikt?

De persoonsgegevens die het DCA verwerkt worden gebruikt ten behoeve van:

 • het aangaan van een plaatsingsovereenkomst,
 • het aangaan van een afstandsovereenkomst,
 • het aangeven dat u houder of verzorger bent van een huisdier dat als zwerfdier wordt aangeleverd bij het DCA en door u wordt opgehaald,
 • het verklaren dat u niet de houder of verzorger bent of deze kent van een als zwerfdier aangeleverd huisdier,
 • het aangaan van een pensionovereenkomst,
 • het opnemen van contact met u, bijvoorbeeld als u ons een vraag heeft gesteld of als uw huisdier bij ons verblijft.

Worden mijn gegevens door DCA aan derden gegeven?

Uitsluitend en alleen voor de registratie van de chip van het huisdier dat u bij ons aanschaft geven wij uw persoonsgegevens door aan een door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) aangewezen databank: Backhome Club of Stichting Chip. Beide databanken voldoen aan de nieuwe (strenge) eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. U geeft het Dierencentrum hiervoor toestemming bij het aangaan van de plaatsingsovereenkomst. U kunt ook aangeven niet te willen dat de chip van dit huisdier wordt geregistreerd (let wel, dit geldt niet voor honden geboren na 1 april 2013, (zie hierna). Houdt er in dat geval rekening mee, dat alleen als het dier bij DCA wordt gebracht u gebeld kunt worden dat uw huisdier gevonden is. Andere dierenopvangen in Nederland of Duitsland beschikken dan niet over deze gegevens!

Welke gegevens geven wij door? Uw zogenaamde NAW gegevens (naam, adres, woonplaats) als ook uw email adres en telefoonnummers worden in een beveiligde databank ingevoerd en aan het unieke chipnummer van uw hond of kat gekoppeld. Dit chipnummer is vervolgens via een aanvraag bij de databank te traceren.

Bij Backhome dient u zelf aan te geven welke gegevens vrijgegeven worden, dat kan DCA niet voor u doen. Bij Stichting Chip zijn standaard alleen uw telefoonnummer(s) zichtbaar.

U krijgt inloggegevens voor het eventueel wijzigen van gegevens of het wijzigen van de gegevens die op te zoeken zijn via de databank.

Het DCA zal nooit uit eigen beweging gegevens overdragen of verkopen aan andere partijen. Bij een verzoek tot verstrekking van gegevens in het kader van een juridische kwestie, zal DCA iedere keer de opvragende partij vragen hard te maken dat deze gegevens noodzakelijk zijn en dat DCA deze dient te overhandigen. Een voorbeeld kan zijn een aanvraag door de politie.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan de gemeente voor bijvoorbeeld controle in het kader van de hondenbelasting.

Identificatie en registratie honden
Het is niet mogelijk om de registratie van een bij het Dierencentrum Achterhoek aangeschafte hond te weigeren. U bent verplicht door de wet de registratie van het dier actueel te houden, dit geldt ook voor DCA. Dit geldt voor honden geboren na 1 april 2013 als ook voor honden, ongeacht de leeftijd, die na 1 april 2013 geïmporteerd zijn. Dit niet te doen kan een boete opleveren.

Worden mijn gegevens door derden ingezien?

Ja. DCA heeft een financieel administratiekantoor, dat helpt met het samenstellen van de jaarrekening. Ook ondergaat DCA een jaarlijkse accountantscontrole om de transparantie van onze werkwijze te behouden. Daarbij kan het zijn dat een overeenkomst tussen u en het DCA door de accountant of het administratiekantoor wordt ingezien. Ook bij een eventuele belastingcontrole of een controle door de NVWA kan het zijn dat er gevraagd wordt gegevens in te zien. De gegevens worden echter niet gekopieerd of meegegeven.

Hoe worden mijn gegevens opgeslagen?

De gegevens worden digitaal bewaard of op papier, bijvoorbeeld door het bewaren van de diverse overeenkomsten die met u zijn aangegaan (zoals bij plaatsing, hereniging of pension). Ook als u een huisdier heeft gevonden en bij ons gebracht heeft (of heeft laten brengen), worden uw gegevens bijgehouden.

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

DCA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website www.dierencentrumachterhoek.nl worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DCA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DCA via info@dierencentrumachterhoek.nl

Kan ik mijn gegevens inzien, laten aanpassen of laten verwijderen?

Ja. U kunt een email sturen aan info@dierencentrumachterhoek.nl om de gegevens zoals deze bij DCA bekend zijn op te vragen en eventueel aan te passen. Let wel: omdat dit contact in principe door iedereen gedaan kan worden, hebben wij een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Foto, BSN (burger service nummer) en de onderste regels met getallen (de zogenaamde machine code (MRZ)) mogen onherkenbaar gemaakt zijn.

Ook kunt u op dezelfde manier een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen.

In beide gevallen zal DCA uiterlijk binnen 4 weken u bericht sturen. Bij een verzoek tot verwijdering van gegevens, moet DCA onderzoeken of de aanvraag ingewilligd kan worden. Indien gehoor gegeven kans worden aan het verzoek, zullen de gegevens worden verwijderd en ook het verzoek worden doorgegeven aan een eventuele derde partij (zie “worden mijn gegevens doorgegeven aan derden").

Houdt er rekening mee, dat bepaalde gegevens pas na verloop van tijd kunnen worden verwijderd, of in het geheel niet:

 • Bijvoorbeeld de overeenkomst(-en) gesloten tussen u en het Dierencentrum moet het DCA bewaren voor de daartoe door de belastingdienst opgelegde termijn (op dit moment is dat 7 jaar).
 • Als u nog financiële verplichtingen heeft naar DCA toe
 • I&R hond

Vragen of klachten?

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen hebben, wendt u zich dan aan info@dierencentrumachterhoek.nl ter attentie van Paul van der Meer.

DCA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Tot slot:

Het DCA kan deze privacy verklaring wijzigen. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dat zien aan de wijzigingsgeschiedenis.

Deze versie: 17 mei 2021

Voorgaande versies: 22 augustus 2020, 15 mei 2018, 1 mei 2018